Kodeks Etyczny Partii II Rzeczpospolita Polska – projekt

Poniżej prezentujemy projekt Kodeksu Etycznego dla członków partii II RP. Jest to dopiero projekt, więc bardzo prosimy o wszelkie sugestie, komentarze i modyfikacje tego kodeksu.

Wersja 1

Świat i Polska XXI wieku są zupełnie inne niż w wiekach poprzednich, dlatego wiele wzorców zachowań działających wcześniej, już dzisiaj nie działa. Wypaczenia wieku XX, takie jak faszyzm, komunizm, syjonizm, korpokracjonizm (i dziesiątki innych „-izmów”) doprowadziły ludzkość do punktu, w którym uświadomiliśmy sobie, że zmierzaliśmy ku zagładzie. Jedynie świadomy powrót do najbardziej fundamentalnych atrybutów bycia człowiekiem, pozwoli nam na zbudowanie twardych fundamentów naszej przyszłości.

Mając powyższe na uwadze, świadomie przyjmujemy zasady, które są naszymi drogowskazami w tworzeniu prawej i szlachetnej polityki, odmiennej od tej, którą znaliśmy dotychczas.

1. Patriotyzm
Członek partii II RP jest Polskim Patriotą. Tak czuje się wewnętrznie i śmiało okazuje to zewnętrznie.

2. Cześć dla przodków i tradycji narodowej
Każde drzewo wyrasta z korzeni, a wielki dom ostoi się jedynie na mocnych fundamentach. Tysiące lat rozwoju plemion słowiańskich są moim fundamentem, moimi korzeniami, na których mogę budować moją teraźniejszość i przyszłość. Jako Polski Patriota pogłębiam więź ze swoimi przodkami i z przodkami przodków, a patrząc w przyszłość wpływam na rozwój mojej wspaniałej Polski, w której z dumą będą żyć i rozwijać się moje przyszłe pokolenia.

3. Prawość i uczciwość
Nieumiejętność okiełznania swoich słabości to pozwolenie na zniewolenie siebie przez obce programy i manipulacje. Bez poczucia wewnętrznej prawości i uczciwości, łatwo jest wpaść w pułapkę chwilowej przyjemności kosztem wartości wyższych. Jako Polski Patriota jestem uważny i dbam o swoje wewnętrzne samopoczucie, będąc prawym i uczciwym zarówno w stosunku do innych, jak i samego siebie.

4. Prawda i prawdomówność
Podążanie za prawdą i prawdomówność dają szacunek i dobrobyt, a kłamstwo i oszustwo prowadzą zawsze do upadku. Inni dawali się wkręcić w spiralę kłamstwa, a ja mówię zawsze prawdę, nawet gdy jest to trudne.

5. Odwaga i wytrwałość
Nieuczciwy przeciwnik jest nieuczciwy, bo czuje się słaby. Gdyby czuł się pewnie i bezpiecznie, byłby uczciwy. Dlatego odważnie i wytrwale likwiduję wszelkie problemy w zarodku, co pozwala mi na skuteczniejsze osiąganie celów.

6. Dobroć i współodczuwanie
Polski Patriota jest przede wszystkim człowiekiem. Jakiekolwiek reguły i prawa byśmy sobie przyjęli, to jednak naszym rdzeniem jest to co płynie z duszy, czyli dobroć (możemy ją również nazwać miłością) i współodczuwanie dla innych istot. Ten Kodeks Etyczny to zbiór zasad dla umysłu, jednak to co stanowi moją istotę, nie podlega żadnym stanowionym zasadom, bo jest podstawą życia. Jestem dobrym, współodczuwającym człowiekiem.

7. Zdrowie
Polski Patriota troszczy się o utrzymanie siebie, swojej rodziny i innych, w dobrym zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej. Trudno myśleć o przyszłości, komuś, kto jest chory. Dlatego rozszerzając tę tezę na całe społeczeństwo, troszczę się o zapewnienie właściwej edukacji pro-zdrowotnej, dobrej naturalnej żywności, własnych źródeł czystej wody i innych czynników wpływających na zdrowie i dobre samopoczucie dla mojej rodziny, w ten sposób dając również przykład innym.

8. Uprzejmość i wewnętrzna równowaga
Podobnie jak zdrowie ciała, dbam o swój spokój wewnętrzny i zachowuję równowagę wewnętrzną nawet w trudnych sytuacjach, a w sytuacjach konfliktowych zachowuję się uprzejmie. Brak uprzejmości wynika jedynie ze strachu i poczucia słabości. Dlatego trenuję swoją wewnętrzną równowagę, aby być uprzejmym nawet wtedy, gdy jest to trudne. Pozwalam sobie jednak wyrażać swoje emocje, gdy tak zdecyduję.

9. Samokontrola i samodoskonalenie
Obserwuję co czuję gdy ktoś chce na mnie wpłynąć. Czy chcę się zgodzić na czyjeś sugestie, czy raczej kieruję się swoimi zamierzeniami. Z każdym kolejnym dniem podejmuję coraz bardziej wyważone decyzje i jestem lepszym człowiekiem niż wczoraj.

10. Wierność i godność
Człowiek z zasadami nie łamie swoich reguł bez względu na okoliczności, doskonale odróżnia dobro od zła, a swój system wartości ma jasny. Poczucie wartości poszczególnych ludzi stanowi o wartości całego społeczeństwa, dlatego jestem człowiekiem o wysokiej kulturze, szlachetności i wartości.

11. Wolność duchowa
Polski Patriota jest wolny w wyborze swojej duchowej ścieżki, wolny w popełnianiu własnych błędów i osiąganiu sukcesów. Nie zmuszam innych do bycia szczęśliwym na mój sposób.

12. Jedność, komunikacja i asertywność
Spoiwem każdej grupy jest dobra i spójna komunikacja. Dbam więc o precyzyjną i dobrą komunikację, abyśmy zespołowo osiągali kolejne cele. Są jednak ludzie, którzy nie osiągnęli jeszcze swej spójności wewnętrznej i komunikacja z nimi mogłaby trwać w nieskończoność. Uczę się mówić takim ludziom „nie” i przekierowywać ich na inne działania, w których mogliby się spełnić.

13. Koncentracja na rzeczach ważnych
Polski Patriota ma na uwadze to co jest ważne dla naszej Ojczyzny, nie daje się zwieść pustosłowiem i tematami zastępczymi. Uważnie diagnozuję sytuację obecną, planuję działania i je wykonuję.

14. Pieniądz
Pieniądz jest krwiobiegiem każdej ekonomii i narzędziem wzrostu dobrobytu. Jednak jest tylko narzędziem, to człowiek powinien zarządzać pieniądzem. Historia wielokrotnie pokazała, że gdy władzę nad człowiekiem przejmował pieniądz i korupcja, to ginęli ludzie i znikały całe narody. W XVIII wieku Polska przesała istnieć za sprawą przekupywania posłów i folgowania zasadom moralnym. Korupcja jest pasożytem niszczącym organizm społeczny, jest narzędziem pozwalającym zniewolić swoich przeciwników i trzymać ich na smyczy. Tak samo niebezpieczna jest bezpośrednia korupcja finansowa, jak i udzielanie stanowisk oraz przywilejów. Jako Polski Patriota nie pozwalam na korupcję, bo wiem, że mając za sobą moc przodków, kierując się prawością i ciągle się doskonaląc, będę budować nasz wspólny dobrobyt w wielkiej, wspaniałej Polsce.
Kreuję dobrobyt i bogactwo!
Dobrobyt to wolność. Ponad wszystko jestem bogaty duchem, rozumem i zdrowiem. Bogactwo to siła i szczęście, jednak mam baczenie dla miłości do pieniądza. Gdy czyjaś miłość do pieniądza przerasta miłość do rodziny, narodu i Ojczyzny, wtedy taki ktoś staje się niewolnikiem pieniądza i jego wartość jako człowieka spada do zera. Dlatego zawsze rozwijam miłość do wartości nadrzędnych, a pieniądz traktuję jako narzędzie do budowania wspólnego dobrobytu.

(opracowanie: Aleksander Berdowicz)

Wersja 2

Kodeks etyczny Patrioty
członka i sympatyka partii – II Rzeczpospolita Polska
(dekalog)

Polska u progu XXI wieku stanęła przed szeregiem wyzwań i zagrożeń,
płynących z polityki globalizmu,
ukierunkowanych na destrukcję naturalnego porządku praw i zasad,
na niszczenie kultury narodów i wprowadzania fałszywych idei;
na zakłamywanie historii w celu zniewolenia człowieka przez bezosobowy system władzy i nadzoru
– my Polacy Patrioci, członkowie i sympatycy Partii II Rzeczpospolita Polska, wprowadzamy ten Kodeks Zasad Moralnych, jako drogowskaz naszego postępowania.

1. Szacunek dla tradycji narodowych i cześć naszym przodkom
Tysiące lat budowania słowiańskiej kultury materialnej i duchowej na naszej polskiej ziemi, jest moim fundamentem, są korzeniami, na których mogę z duma budować teraźniejszość i przyszłość. Jako Polski Patriota pogłębiam więź ze swoimi przodkami, a patrząc w przyszłość – aktywnie wpływam na pomyślność Polski, w której będą żyć i rozwijać się przyszłe pokolenia.

2. Prawość i uczciwość
Zasady i przepisy regulujące życie lokalnych wspólnot, państwa i narodów, wynikają z prawa naturalnego, postępowania w prawdzie i uczciwości wobec bliźniego. Będę zatem postępował zgodnie z tymi zasadami, walcząc ze swoimi słabościami i pokusami, nigdy nie wchodząc w układy z mocami zła i ciemności.

3. Wolność i godność
Wolność to immanentna właściwość każdej osoby ludzkiej, mającej z Woli Boga – prymat nad prawem stanowionym. Granice mojej wolności stanowi nienaruszalna godność drugiej osoby oraz interes jej rodziny.

4. Własność
Ziemia i wszelkie jej Dobra Naturalne należą do narodu tej ziemi. Przywilej i obowiązek odpowiedzialnego korzystania z nich dla Dobra Wspólnego – jest prawem dla lokalnych społeczności. Wszelkie dobra osobiste, wypracowane samodzielnie lub będące darem od innych osób stanowią moją własność prywatną do osobistego rozporządzania. Mój dom jest moją twierdzą, azylem dla mojej rodziny i prawem do obrony.

5. Rozwój duchowy, samokontrola i samodoskonalenie
Człowiek, podobnie jak cały świat zewnętrzny, podlega ciągłemu rozwojowi. Rozwój ten płynie z duszy człowieka, z potrzeby miłości i współodczuwania dla innych istot. Przyjmuję zasadę „zło dobrem zwyciężam” jako podstawę życia. Jestem dobrym, szlachetnym i współodczuwającym człowiekiem. Jestem odporny na negatywne wpływy i sugestie. Z każdym kolejnym dniem podejmuję coraz bardziej wyważone decyzje i jestem lepszym człowiekiem niż wczoraj.

6. Zdrowie i rozwój fizyczny
Zachowanie dobrego zdrowia i sprawności fizycznej stanowi o sile człowieka i rzutuje na jego postawę moralną oraz równowagę wewnętrzną. Rozszerzając tę tezę na całe społeczeństwo, troszczę się o zapewnienie właściwej edukacji pro-zdrowotnej, dobrej naturalnej żywności, własnych źródeł czystej wody i innych czynników wpływających na zdrowie i dobre samopoczucie dla mojej rodziny, w ten sposób dając również przykład innym.

7. Uprzejmość i kultura osobista
Uprzejmość i wynikający z kultury osobistej szacunek do drugiego człowieka, jest podstawą dobrych stosunków społecznych, a w rezultacie ładu społecznego i pokoju na świecie. Brak uprzejmości wynika ze strachu, niewiedzy, stereotypów, uprzedzeń i poczucia słabości. Dlatego trenuję swoją wewnętrzną równowagę, aby być uprzejmym nawet wtedy, gdy jest to trudne. Pozwalam sobie jednak wyrażać swoje emocje, gdy tak zdecyduję.

8. Jedność i poczucie wspólnoty
Spoiwem każdej grupy jest dobra i spójna komunikacja oraz poczucie tożsamości z grupą. Dbam więc o precyzyjną i dobrą komunikację, w celu zespołowego osiągania zamierzonych celów. Stosuję zatem zasadę asertywności wobec prób rozbijania spójności wewnętrznej i jałowej komunikacji, która nie wnosi nowych myśli i wartości; takim ludziom mówię „nie”, starając się skierować ich aktywność na inne działania, w których mogliby się spełnić.

9. Koncentracja na rzeczach ważnych
Polski Patriota ma na uwadze to co jest ważne dla naszej Ojczyzny, nie daje się zwieść pustosłowiem i tematami zastępczymi. Uważnie diagnozuję sytuację obecną, planuję działania i je wykonuję sumiennie.

10. Kreuję dobrobyt i bogactwo
Dobrobyt to wolność. Ponad wszystko jestem bogaty duchem, rozumem i zdrowiem. Bogactwo to siła i szczęście oraz dobre relacje z innymi ludźmi. Wartości materialne traktuję jako narzędzie w procesie pomyślności rodziny, narodu i Ojczyzny. Dlatego rozwijam w sobie wartości nadrzędne, nie jestem niewolnikiem pieniądza, traktuję go jako narzędzie do budowania wspólnego dobrobytu.

——————————————————————————–

Katalog wartości naszej wspólnoty narodowej

1. Polska-Ojczyzna wszystkich Polaków i suwerenne Państwo Polskie oraz jego praworządne władze, instytucje i sprawiedliwy ustrój społeczno-gospodarczy. Całkowicie samodzielny i niepodległy byt na własnym terytorium i w duchu własnej państwowości.
2. Nasza litosfera, woda i powietrze, ale też lasy i ziemia rolna sa niezbywalnym, wyłącznie naszym dobrem narodowym.
3. Bezpieczeństwo narodowe; narodowe siły zbrojne i przysposobienie obronne oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i osobiste. Każdy może posiadać broń palną w celu obrony siebie, swojej posiadłości i własnej rodziny.
4. Pokój i współpraca międzynarodowa, szczególnie z naszymi sąsiadami.
5. Narodowy, suwerenny system finansowy w służbie polskiej gospodarki i społeczeństwa oraz własna narodowa waluta i inne środki rozliczeniowe.
6. Narodowe i społeczne, patriotyczne media.
7. Narodowy, patriotyczny powszechny system wychowania i edukacji w rodzinie i na uczelniach.
8. Prawda i obiektywna nauka, prawda i ład naturalny.
9. Naród polski i Polonia, patriotyczne, samorządne społeczeństwo obywatelskie, nasza tożsamość i solidarność. Kultura, godność i dobry byt.
10. Własność prywatna zobowiązana społecznie (osobista, rodzinna, wspólnotowa i bezosobowa) oraz własność społeczna, komunalna, narodowa (państwowa).
11. Dobra wspólne Narodu Polskiego: ziemia i morze, góry, jeziora, lasy, zasoby geologiczne – cała litosfera, woda i powietrze, walory przyrody i krajobrazu oraz podstawowa infrastruktura, państwowe przedsiębiorstwa strategiczne.
12. Nasze dziedzictwo; polska historia, nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Polskie ośrodki kultury i sztuki, zabytki i pamiątki.
13. Godność człowieka, prawe sumienie, szlachetność i honor.
14. Życie ludzkie (od poczęcia do naturalnej śmierci). Zdrowie ludzkie.
15. Naturalna rodzina; małżeństwo mężczyzny i kobiety oraz ich dzieci.
16. Wolność i odpowiedzialność. Wolność osobista, religijna, gospodarcza, polityczna, narodowa.
17. Uniwersalna etyka w oparciu o etykę chrześcijańską w życiu osobistym, społecznym, gospodarczym i politycznym.
18. Znajomość prawdziwej, wiele tysięcy lat trwającej historii naszego Narodu i naszej Ojczyzny. Ustawiczna praca nad pogłębianiem tej wiedzy.
19. Wiedza o martyrologii polskiej ostatnich kilku stuleci. Kto zawinił? Kto nas zdradził? Kto mordował? Dlaczego? Poszukiwanie i piętnowanie publiczne zdrajców i katów naszego Narodu, zarówno tych z dalszej przeszłości jak tych aktualnych.
20. Zbiorowa, systematyczna praca nad zebraniem dokumentacji dotyczącej kradzieży naszego majątku narodowego. Rozliczenie tych kradzieży.

(opracowanie: Jan Sposób)19 komentarzy

 • Izabela Fiałkowska

  Wedłu mnie brakuje w Kodeksie Etycznym stosunku do Naszej Polskie Przyrody – szacunek i troska

 • Piotr Czarnecki

  Jeśli miałbym głosować to głosowałbym na jedynkę. Sugeruję by wersję pierwszą rozszerzyć o punkt 3 i 4 z wersji drugiej.

 • Mirosław

  Można jeszcze w nieść Ochronę Środowiska, dbanie o zasoby jego, i odpowiednie gospodarowanie, tegoż Środowiska.
  Przy innych sprawach, można konsultowac sie, że Społeczeństwem, w nosząc adekwatne poprawki.
  Tekst doskonałym jest, swoją wymową trafia, do ludzi.
  Mozna poruszyć sprawę socjalno bytową osób z niepełnosprawnością, innych rencistów, emerytów.
  Te osoby posiadają najniższe uposażenie, z którego wyżyć muszą.
  Sprawa ZUS byłaby dobrą, i odpowiednie, ustawienie tegoż pobiorcę naszych pieniędzy, do potrzeb rencistów, oraz tych ludzi, którzy wypracowali swoje lata, do pobierania, przez nich emerytur.

  • Wiewióra

   Zgadzam się zupełnie tym co Pan napisał.Nie można omijać ludzi niepełnosprawnych itp.Są też osoby niepełnosprawne bez prawa do renty,ale z prawem do zasiłku socjalnego lub zasiłku socjalnego stałego,który wynosi obecnie 604zł. Osobiście jestem za Wersją I Alexa.Mam nadzieję,że w punkcie 6. Dobroć i współodczuwanie pod nazwą istoty znajdują się również zwierzęta.One zasługują na szacunek i naszą opiekę,a że są to istoty czujące tak jak ludzie i z całą gamą innych cech podobnych ludziom nie są czymś,ale KIMŚ.Piszę oczywiście o wszystkich zwierzętach,nie tylko tych domowych,ale przede wszystkim tych,które cierpią potwornie w ubojniach.Alex zna temat i wie o co mi chodzi.Reszta punktów ok.

 • Helena Karcz

  Byłabym także za propozycja P. Piotr Czarneckiego – rozszerzyć o punkt 3 i 4 z wersji drugiej. Projekt świetny.

 • Anita Lincow

  coś o odpowiedzialności , bardzo proszę , bo nie każdy rozumie co to takiego , dziekuję

 • sawidera

  TAK JAK PAN CZARNECKI ZASUGEROWAL W POSZRZENIU O PUNKT 3 i 4 WERSJI GRUGIEJ
  UZUPELNIL BYM TO WSZYSTKO O TEAKTYWOWANIU KONSTYTUCJI KWIETNIOWEJ GDYZ BEZ NIEJ NIEMA II RP-

 • Iwona

  Wersja nr 1 poszerzona o punkt 3 i 4 z wersji 2

 • Piotr

  W cz1 na początku ” zmierzaliśmy ku zagładzie” lepiej byłoby „w złym kierunku”. Zagłada by nie nastąpiła.
  w cz2/2 moce zła i ciemności- to wyrażenie z jakiejś bajki. Nie pasuje do poważnego kodeksu.
  w cz2/10 od słowa Bogactwo…. lepiej byłoby: Siła i szczęście oraz dobre relacje z innymi, to nasze bogactwo.

 • Dobrze by było, gdyby na pierwszym miejscu znalazł się zapis o wierze chrześcijańskiej, zapis o Bogu. Nic bez niego, a bez jego opieki wszystko skazane będzie na porażkę. Pozdrawiam.

  • JERRY GRUZEWSKI, MA

   zdecydowanie tak – z wylaczeniem mniejszosci w pelnieniu najwyzszych stanowisk panstwowych / partyjnych – RP ma byc jedynie dla slowianskich Polakow, z dziada pradziada, a nie dla przyjezdnych. To trzeba jasno zdefiniowac. Zadnych chararskich moskow, niemieckich neonazistow, czy rosyjskich agentow, …. to wypada dodac ! Bardzo wazne.

 • Lechita z Kodanu (1750 r. p.n.e, obecnie Gdańsk)

  Moim zdaniem warto dodać zapis o Bogu (w wymiarze ponadreliginym) jako rodzicu ludzkości, że wszyscy jesteśmy Jego dziećmi tj. jedną ludzką rodziną pod Bogiem. Warto dodać zapis, że zanim zaczniemy robić porządek w kraju, powinniśmy zrobić porządek w swoim wnętrzu i w swojej rodzinie. Ważnym też wydaję się zapis o służbie publicznej tj. że wartością nadrzędną jest życie dla innych

 • Lechita z Kodanu (1750 r. p.n.e, obecnie Gdańsk)

  Warto też dodać zapis z lechickiego kodeksu, że chcemy kraju w którym najbardziej chroniony będzie najsłabszy.

 • PROPONUEJ DO WERSJI 1 dodac: 1. Patriotyzm
  Członek partii II RP jest Polskim Patriotą, z udokumentowanymi rodzinnymi korzeniami chrzescijansko-slowianskimi do conajmniej 7j generacji wstecz. Tak czuje się wewnętrznie i śmiało okazuje to zewnętrznie.

  oraz: PROSZE DODAC PUNKT 15:
  W II RP, zadna osoba przyjezdna z innej kultury, religi, regionu gaopolitycznbego, nie bedzie mogla reprezetowac Polski na zadnych stanowiskach rzadowych, politycznych, gospodarczych, wojskowych i samorzadowych, jeli nie udowodni czysto polskich / katolickich korzeni rodzinnych do 10j generacji wstecz oraz niekaralnosci czlonkow rodziny z jakiej pochodzi do 5j generacji wstecz.

 • Michał

  Kodeks etyczny bez odwołania się do wartości NAJWYŻSZYCH? Nie chcemy pseudowartości masońskich typu ‚wolność’ ‚równość’, ‚braterstwo’. Tylko pod Sztandarem Chrystusa Króla Polacy mają szansę na zwycięstwo bez względy na to jak bardzo wrogom Naszej Ojczyzny stoi to kością w gardle. Powinniśmy poprosić osoby o wybitnych umysłach o sformułowanie swego rodzaju Preambuły odwołującej się do wartości najwyższych i najistotniejszych dla Polaków, mieszkańców tego kraju, od tysiąca lat katolickiego i będącego ciągle jeszcze ostoją prawdziwej wiary katolickiej w tym zlaicyzowanym i śmiertelnie zagrożonym przez islam świecie. Ja proponuję zwrócić się do wybitnego autorytetu, jakim jest ks. profesor Tadeusz Guz (filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

Dodaj komentarz